Rehabilitacja społeczna - indywidualne i zespołowe zajęcia z psychologiem


       W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są z uczestnikami spotkania o charakterze grupowym i indywidualnym – wynikające z bieżących potrzeb uczestników i zaistniałych problemów. Spotkania indywidualne z psychologiem w zależności od sytuacji mogą przybrać formę interwencji w razie trudności czy problemów osobistych uczestników. W czasie spotkań psycholog udziela pomocy uczestnikom w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby czy problemów interpersonalnych na terenie warsztatu, odbywają się ćwiczenia prawidłowych form wyrażania uczuć, tonowania zbyt gwałtownych ich form.
      Rozmowy motywująco - wspierające z psychologiem pełnią ważną funkcję w procesie terapii zajęciowej, mają one bowiem na celu mobilizowanie do korzystania z osobistego doświadczenia w różnych sytuacjach życiowych, pobudzenie aktywności zadaniowej uczestników, motywowanie do współpracy z innymi,  wzmocnienie zaangażowania w proces terapii, dokonywanie wyborów, przewidywanie konsekwencji własnych działań.
   Uczestnicy odbywają trening ekonomiczny poprzez rozwijanie umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w zakresie kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartościach pieniędzy i towaru, a także umiejętności planowania i realizacji swoich potrzeb.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony